Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar yang berkata [Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam] bersabda “Ya Allah berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami dan pada Yaman kami”. Para sahabat berkata “dan juga Najd kami?”. Beliau bersabda “disana muncul kegoncangan dan fitnah, dan disanalah muncul tanduk setan” [Shahih Bukhari 2/33 no 1037]
Setidaknya ada dua pendapat mengenai letak Najd :

 1. Najd adalah wilayah nejd /najd / nejed / najad yang berada di Arab Saudi
 2. Najd adalah Iraq (Irak adalah Najd / Najd = Irak)

Pendapat pertama adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama’ah (muslim Sunni) dari empat madzhab (mayoritas kaum muslimin). Pendapat kedua dari wahhabi dan salafy. Pendapat pertama adalah yang terkuat dengan beberapa argumentasi berikut ini:

 • Arti Harfiah (sebenarnya)

Nejd yang dimaksud cukup jelas tanpa interpretasi apapun. Atau dengan meminjam istilahnya (doktrinnya) salafy sendiri yakni “mengimani hadits shohih tanpa tahrif (pengubahan), ta’thil (pengingkaran), tamtsil (penyerupaan) maupun takwil”. Nejd pada masa Rasulullah adalah nama sebuah wilayah yang sama sampai hari ini dan terletak di sebelah timurnya Hijaz dan berada di Arab Saudi (sekarang).Maka pendapat yang menyatakan bahwa “Nejd adalah Iraq” berarti telah melakukan tahrif, tamtsil, takwil, & ta’thil. Kita harus berhati-hati pada orang yang suka mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabihat (apalagi ayat-ayat muhkamat) tanpa ilmu karena hati mereka ini condong kepada kesesatan. Sebab jika takwil mereka salah, mereka bisa menimpakan fitnah pada penduduk Irak & menyembunyikan fitnah dari Nejd !!! Mereka ini aneh sekali karena mengaku-ngaku ahlul hadits maupun ahlus sunnah wal jama’ah, bahkan pewaris manhaj salafus sholih namun mengapa mereka justru menakwilkan hadits shohih dengan cara seperti itu?

 • Sisi bahasa : Arti Nama Nejd (tanah yang tinggi/dataran tinggi)

Secara etimologi, kata Najd adalah dataran tinggi (tanah yang tinggi), sedangkan kata Iraq secara etimologi bermakna tanah sepanjang tepian sungai atau “daerah yang terletak di antara sungaisungai”Faktanya, nama-nama tersebut memang menerangkan kondisinya masing-masing yang sebenarnya. Najd berada di daerah gurun pedalaman di dataran tinggi sedangkan Irak berada di sekitar sungai eufrat dan sungai tigris yang subur. Iraq (terutama daerah di antara sungai Euphrates & Tigris) terletak di dataran rendah. Kota Baghdad sendiri (ibukota Irak) juga berada di dataran rendah. Hal ini berbanding seratus delapan puluh derajat dibandingkan dengankota Riyadh (ibukota Saudi) yang berada di wilayah Nejd dan berada di dataran tinggi. Pendapat Salafy yang mengatakan bahwa maksud ”Nejed” dalam riwayat hadits di atas bukanlah nama negeri tertentu, tetapi untuk setiap tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Kemudian hal tersebut dijadikan hujjah untuk pendapat “Nejed adalah Irak” maka hal ini sangat lucu dan tidak logis sebab faktanya Irak berada di dataran rendah. Sebagian salafy – wahhabi telah melakukan takwil & tafsir secara ngawur dari sisi bahasa. Sebagian lainnya hanyalah melakukan taklid buta tanpa menggunakan akalnya untuk berfikir.

 • Dari arah Timur (arah matahari terbit)

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb yang berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata dan Beliau menghadap ke arah timur “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, dari arah munculnya tanduk setan” [Shahih Muslim 4/2228 no 2905]

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Harun yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Fuuraan yang berkata telah menceritakan kepada kami Aswad bin ‘Aamir yang berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa’id dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap ke arah matahari terbit seraya berkata “dari sini muncul tanduk setan, dari sini muncul fitnah dan kegoncangan dan orang-orang yang bersuara keras dan berhati kasar [Mu’jam Al Awsath Thabrani 8/74 no 8003 – HR Thabrani dengan sanad shohih]

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id mawla bani hasyim yang berkata telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Abi Shahba’ yang berkata telah menceritakan kepada kami Salim dari ‘Abdullah bin Umar yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat fajar kemudian mengucapkan salam dan menghadap ke arah matahari terbit seraya bersabda “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini dari arah munculnya tanduk setan” [Musnad Ahmad 2/72 no 5410]

Banyak hadits yang saling menjelaskan.  Arah tanduk syaithan adalah arah timur (arah matahari terbit). Sedangkan arah timur yang dimaksudkan adalah dilihat dari kota Madinah. Kota tempat di mana Rasulullah memberikan peringatan dengan menunjukkan tangannya ke arah timur (arah matahari terbit). Kota Riyadh yang berada di wilayah Nejd (Arab Saudi) tepat berada di timurnya Madinah. Sedangkan Irak berada di timur lautnya Madinah (terletak di timurnya Syam atau utaranya Najd). Kesimpulannya: Salafy – Wahhabi yang memahami timurnya Madinah adalah Irak berarti kurang faham geografi dengan mencari-cari takwil yang aneh-aneh. Bukan hanya mendahulukan pendapat daripada nash-nash Al Qur’an dan Sunnah, namun juga membuat takwil yang tidak logis dan tidak masuk akal. Ciri mereka ini mirip sekali dengan ciri Islam ekstrim kanan (kaum khawarij) yang meninggalkan akalnya untuk berfikir (berfikir sempit/dangkal) sehingga menginterpretasikan dalil secara tidak ilmiah. Mereka kebalikan dari kaum mu’tazilah yang membebaskan akalnya secara liar dan memahami Islam secara liberal. Sedangkan kaum muslimin ahlus sunnah wal jama’ah yang asli sudah seharusnya berada di jalan tengah (moderat/umatan wasathan) dalam menggunakan akalnya.

 • Nejd dicela karena penduduknya

Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At Taubah 97)

Penduduk Nejd (Arab Saudi) mayoritas adalah suku Arab Badui (Arab Badwi/Bedouins). Suku bangsa ini berbeda dengan bangsa Arab umumnya yang berada di Hijaz (baratnya Nejd) maupun di Syam ataupun di Irak (utaranya Nejd). Meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi percampuran ataupun perpindahan beberapa Arab badui ke beberapa tempat seperti Irak. Namun, asal mereka tetaplah dari Nejd (Arab Saudi). Arab Badui ini secara jelas dan berulang kali dicela oleh Allah dalam Al Qur’an serta Rasulullah dalam berbagai hadits. Penduduk Irak dan Syam tidak pernah dicela oleh Allah dalam Al Qur’an. Dalil-dalil dan penjelasan dalam masalah ini bisa dilihat di sini: Arab Badui, Nejd & Kemunafikan. Satu hal yang menjadi catatan; “Mereka ini lebih wajar tidak mengetahui (mengerti) hukum-hukum Islam”.

 • Rasulullah membedakan Nejd dengan Irak

Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nejd adalah Iraq. Orang yang mengatakan bahwa “Nejd adalah Irak” berarti tidak faham dalam masalah ini. Rasulullah sendiri tahu dan membedakan Irak dengan Nejed sebagaimana beliau membedakan antara Madinah, Syam, Mesir & Yaman. Bahkan dalam hadits di bawah ini, beliau menyebutkannya secara sistematis searah jarum jam jika dilihat dari letak wilayahnya. Madinah sebagai pusatnya, Syam & Mesir arah jam 10 – 12 (barat-utara), Iraq arah jam 1 (utara-timur/timur laut), Nejd arah jam 3 (timur) dan Yaman arah jam 6 (selatan)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Ammar Al Maushulli yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Muhammad bin ‘Ali dari Al Mu’afiy dari Aflah bin Humaid dari Qasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, bagi penduduk Iraq di Dzatu ‘Irq, bagi penduduk Najd di Qarn dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam[Shahih Sunan Nasa’i no 2656]

Andaikata betul nejd adalah Iraq, maka pertanyaannya adalah buat apa Rasulullah membedakan penduduk Irak dengan penduduk Nejd? Lalu apa nama daerah pedalaman di sebelah timurnya Madinah? Mengapa Irak yang berada di dataran rendah diberi nama Najd (tanah yang tinggi)? Mengapa timurnya Madinah adalah Iraq, apakah Rasulullah bingung arah? Atau jika Nejd berada di Iraq, di manakah tepatnya wilayah tersebut berada? Adakah sebuah wilayah bernama “Nejd” di Irak? Fitnah apa saja yang muncul dari wilayah tersebut? Argumentasi mereka yang mengatakan bahwa Nejd adalah Iraq dan mereka ngotot mempertahankannya, bukan hanya tidak ditopang dengan dalil-dalil yang shohih & relevan tetapi juga tidak menggunakan akal sehat alias hanya memperturutkan hawa nafsu, semangat debat kusir serta kejahatan menyembunyikan kebenaran.

 • Sisi Sejarah & Realitas

Khawarij pertama bermula dari Dzul Khuwaisirahseorang lelaki dari Bani Tamim. Bani Tamim sendiri merupakan salah satu suku Arab Badui yang tinggal di nejd. Dia berpendapat bahwa Rasulullah tidak adil sewaktu membagi ghanimah (harta rampasan perang). Fitnah lainnya adalah nabi palsu Musailamah Al Kadzab berikut pengikutnya dari suku Arab Badui, dari wilayah Nejd. Orang-orang yang keluar dari barisan dalam perang shiffin (perang saudara sesama muslim) juga khawarij dari Arab Badui. Mereka ini berasal (bersumber) dari Nejd namun berulah (membuat fitnah) di Irak. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dianggap salafy sebagai syaikh terbesar mereka, sependapat dalam hal ini.

Dalam kitab Naqdu al Taqdis, Ibnu  Taimiyah berkata: Telah Mutawatir khobar dari Nabi Shallallahu alaihi Wasallam bahwa fitnah dan pangkal kekufuran berasal dari timur  –timur Madinah-  seperti Najd dan semua daerah sebelah timurnya (Madinah) Kemudian beliau memberikan contoh yang terjadi di Najd. Tidak diragukan lagi bahwa di sana muncul kemurtadan dan hal-hal lain yang termasuk kekufuran, di antaranya Musailamah al Kadzab dan para pengikutnya, Thalihah al Asadiy dan para pengikutnya, Sujah dan para pengikutnya hingga mereka diperangi oleh abu Bakar as Shiddiq dan orang-orang mukmin yang bersama beliau. Ada yang terbunuh dan ada yang kembali sebagai mukmin maupun Munafiq.

Begitupun peringatan dari ulama-ulama Sunni seperti Shaykh Habib M. Ya’qoubi, Syaikh Habib Ali Zain al–Abideen Al-Jifri, Syaikh Muhammad Tahir-ul-Qadri, dan ulama sunni lain termasuk dari Indonesia. Para teroris yang akhir-akhir ini mencoreng citra kaum muslimin dan mengacau keamanan dunia juga kebanyakan dari mereka atau yang mengikuti mereka. Pihak intelijen dan pihak kepolisian pun sudah tahu siapa yang harus dicari dan dicurigai setiap kali ada aksi terorisme. Hendropriyono selaku mantan ketua Badan Intelijen Negara (BIN) pernah menyebut habitat teroris seperti Nurdin M. Top adalah wahhabi aliran garis keras. Kelompok ini tidak mau berpartai karena dianggapnya kafir serta suka mengkafirkan sesama muslim. Para analis dan sejarawan internasional seperti David Livingstone dengan bukunya Terrorisme – Illuminati dan yang lain juga sependapat dalam hal ini. Febe Armanios, seorang analis terorisme dan Timur Tengah melaporkan dalam CRS Report for Congress untuk kebijakan Amerika Serikat bahwa dalang terorisme juga mengarah kepada Wahhabi dan Salafy.

Hal ini cukup aneh karena dari sisi kognitif tidak mengarah ke sana. Tapi dari sisi emosi, akhlaq dan budaya seperti doktrin egoisme & kesombongan “hanya kami yang benar & selamat sendiri”; menolak kebenaran dari luar kalangan; doktrin intoleran “kebencian & permusuhan terhadap outsiders”; memahami Islam secara sempit; budaya taklid alias mengekor & tidak kritis terhadap pemimpinnya; budaya keras & kasar; ajaran yang menyalahi fithrah alias membatasi (menghambat) aktualisasi diri & akhirnya terbentur realitas; serta emosi-emosi negative & akhlaq buruk lainnya adalah alasan-alasan psikologis yang lebih dari cukup untuk mengarahkan mereka pada perilaku yang bermasalah. Memang benar tidak semuanya seperti itu. Namun kebenaran yang tidak boleh ditolak adalah bahwa para teroris islam ekstrim dewasa ini hampir semuanya adalah hasil didikan wahhabi – salafy.

 • Argumentasi “Nejd adalah Irak” sangat lemah

Pendapat “Nejd adalah Irak” muncul karena mereka menafsirkan hadits terkait Nejd dengan hadits-hadits berikut.

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Umar bin Abaan, Waashil bin ‘Abdul A’laa, dan Ahmad bin ‘Umar Al Wakii’iy [dan lafaznya adalah lafaz Ibnu Abaan] ketiganya berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail, dari ayahnya yang berkata Aku mendengar Saalim bin ‘Abdillah bin ‘Umar berkata “Wahai penduduk ‘Iraaq, aku tidak bertanya tentang masalah kecil dan aku tidak mendorong kalian untuk masalah besar. Aku pernah mendengar ayahku, Abdullah bin ‘Umar berkata Aku pernah mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa salam bersabda ‘Sesungguhnya fitnah itu datang dari sini ia menunjukkan tangannya ke arah timur dari arah munculya dua tanduk setan’. Kalian saling menebas leher satu sama lain. Musaa hanya membunuh orang yang ia bunuh yang berasal dari keluarga Fir’aun itu karena tidak sengaja. Lalu Allah ‘azza wa jalla berfirman padanya ‘Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan.” [Thaahaa: 40]”. Berkata Ahmad bin Umar dalam riwayatnya dari Salim tanpa mengatakan “aku mendengar” [Shahih Muslim 4/2228 no 2905].

Perlu dicermati bahwa yang memperingatkan penduduk Iraq dalam hadits di atas adalah Saalim bin ‘Abdillah bin ‘Umar, bukan Rasulullah. Dalam matan hadits di atas juga tidak ada yang secara eksplisit mengatakan bahwa “Nejd adalah Irak” atau “Fitnah akan muncul dari Irak.” Hadits tersebut shohih dan Rasulullah memperingatkan bahaya fitnah dari arah timur dan beliau (Rasulullah) tidak memperingatkan penduduk Irak secara khusus melalui hadits di atas. Jika Salim memperingatkan penduduk Iraq dengan hadits tersebut, rasanya cukup wajar karena fitnah dan peperangan pada zaman Ali bin Abi Thalib banyak terjadi di Irak. Namun, bukan berarti sumbernya berasal dari Irak. Sebab Salim sendiri tidak pernah mengatakan dalam hadits tersebut, “Wahai penduduk Iraq, kalian adalah sumber fitnah yang dimaksudkan Rasulullah.” Hadits shohih tersebut tidak relevan dan tidak kuat untuk mendukung pendapat “Nejd adalah Iraq”. Hadits shohih tersebut justru relevan untuk mendukung pendapat, “fitnah datang dari arah timur (Najd).”

Hadits lain yang sering digunakan salafy sebagai argumentasinya adalah hadits berikut:

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Ma’mariy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismaail bin Mas’ud yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Aun dari ayahnya, dari Naafi’ dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami pada Syaam kami dan pada Yamaan kami”. Beliau [shallallaahu ‘alaihi wasallam] mengatakannya beberapa kali. Ketika beliau mengatakan yang ketiga kali atau yang keempat, para shahabat berkata “Wahai Rasulullah, dan juga Iraq kami?”. Beliau bersabda  “Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah, dan disanalah akan muncul tanduk setan” [Mu’jam Al Kabiir Ath Thabrani 12/384 no 13422].

Hadis ini lemah karena Ubaidillah telah menyelisihi dua orang perawi tsiqat(terpercaya) yaitu Azhar bin Sa’d dan Husain bin Hasan dimana keduanya menyebutkan lafaz Najd bukan lafaz Iraq. Hadits serupa dengan lafaz Najd lebih shohih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhori dengan sanad Husain bin Hasan. Seandainya hadits tersebut memang benar dan shohih maka logika “nejed adalah irak” tetap ngawur sebab seandainya hadits itu benar berarti tempat munculnya fitnah adalah berada di Nejd dan Irak. Hadits tersebut juga tidak bisa digunakan untuk menghapus hadits shohih dengan lafaz nejd ataupun hadits lain sebagai penjelas misal hadits arah timur, arah matahari terbit, hadits khawarij, maupun hadits-hadits terkait Arab Badui lainnya. Jika dipaksakan bahwa hadits dengan lafaz Irak adalah shohih maka interpretasinya adalah fitnah dari Najd dan Irak. Tidak logis jika diinterpretasikan bahwa Nejd adalah Irak. Interpretasinya adalah Nejd sebagai sumbernya dan Irak terkena imbasnya.

Di dalam sejarah, para khowarij berasal dari Arab Badui yang tinggal di Nejd namun berulah di Irak sehingga diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Irak pula. Kekacauan yang ada di Irak saat ini kabarnya juga ditunggangi oleh Arab Saudi dan para khowarij yang sengaja menginginkan agar kondisi Irak tidak pernah stabil. Sebab pemilu terakhir menunjukkan Presiden Irak terpilih berasal dari Sunni sedangkan Perdana Menterinya dari Syiah. Hal ini merupakan representasi dari penduduk Irak yang memang hampir seimbang antara Sunni & Syiah. Namun hal ini tentu tidak disukai oleh wahhabi-salafy yang sangat memusuhi Syiah.

Hadits lain yang dijadikan argumentasi adalah hadits yang di dalam sanadnya ada nama Ziyaad bin Bayaan. Ziyaad bin Bayaan dikatakan oleh Adz Dzahabi “tidak shahih hadisnya”. Ia telah dimasukkan Adz Dzahabi dalam kitabnya Mughni Ad Dhu’afa no 2222. Al Uqaili juga memasukkannya ke dalam Adh Dhu’afa Al Kabir 2/75-76 no 522. Bukhari berkata “dalam sanad hadisnya perlu diteliti kembali” [Al Mizan juz 2 no 2927] Ibnu Hibban tidak hanya menta’dil Ziyaad bin Bayaan, Ibnu Hibban juga memasukkan nama Ziyaad bin Bayaan dalam kitabnya Adh Dhu’afa yang memuat nama perawi dhaif menurutnya. Ibnu Hibban berkata “Ziyaad bin Bayaan mendengar dari Ali bin Nufail, dalam sanad hadisnya perlu diteliti kembali (fii isnad nazhar)” [Al Majruhin no 365].Ziyaad bin Bayaan juga terbukti meriwayatkan hadis mungkar dan kemungkarannya terletak pada sanad hadis tersebut. Hadis yang dimaksud adalah hadis Al Mahdi dimana Ziyad bin Bayaan membawakan dengan sanad dari Ali bin Nufail dari Ibnu Musayyab dari Ummu Salamah secara marfu’. Hadis ini yang diingkari oleh Bukhari dan pengingkaran tersebut terletak pada sanadnya. Ibnu Ady dalam Al Kamil dengan jelas mengatakan kalau Bukhari mengingkari hadis Ziyad bin Bayaan ini.

Hadits-hadits lain yang dijadikan argumentasi adalah tidak shohih dari sisi matan maupun sanad, sebagiannya dhaif dan sebagiannya lagi mengandung illat (cacat). Seandainya hadits yang dijadikan pijakan memang shohih, maka ada dua tempat dimana munculnya fitnah yang dimaksud oleh hadis tersebut yaitu “Najd dan Irak. Sedangkan logika salafy kalau “Najd adalah Irak sudah jelas-jelas salah dan berbahaya. Sebab konsekuensi dari kalimat itu adalah menafikan Nejd (Arab Saudi) dari tempat fitnah yang kaum muslimin diperingatkan oleh Rasulullah. Seandainya mereka mengingkari bahwa Nejd (Arab Saudi) bukan sumber fitnah, maka ini lebih ngawur lagi.

Lagi pula jika mereka berargumentasi: “Lafadz Nejd yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Iraq karena hadits saling menjelaskan”, bisa dengan mudah dipatahkan. Dengan logika yang sama, bahkan lebih kuat bisa saja ada orang yang berkata, “Lafadz Iraq yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Nejd karena hadits saling menjelaskan dan sanad hadits dengan lafadz Nejd lebih kuat”

Terserah mereka mau membebaskan kutukan nama tempatnya dengan beragam argument, tetapi mereka sekali-kali tidak dapat melepaskan kutukan terhadap penduduknya yakni Arab Badui yang ditegaskan oleh Allah sendiri dalam Al Qur’an lebih cenderung kafir & munafik serta tidak mengerti tentang ilmu agama melainkan sedikit.

Kaum muslimin yang berhati-hati tentu akan lebih memilih menjauhi segala fitnah, baik dari Nejd (Arab Saudi) maupun dari Irak. Kemudian, kaum muslimin yang faham dalam masalah ini cukup mewaspadai fitnah dari Najd (Arab Saudi) saja. Termasuk mewaspadai fitnah wahhabi – salafy yang berasal dari Nejd dan orang-orang Arab Badui. Sedangkan mereka yang bebal tetap saja mempercayai kata-kata orang Arab Badui dari Nejd dan justru tidak percaya pada pendapat lain yang menyelisihi mereka. Mereka ini tidak mengerti karena hatinya sudah terkunci !!!

Mereka ini seperti orang Kristen yang ditunjukkan bukti nyata mengenai kata-kata tidak senonoh dalam kitab suci mereka namun mereka tetap berkilah bahwa Tuhan menceritakan apa saja di Al Kitab seperti berita di televisi agar menjadi pelajaran bagi manusia. Ya, terserah mereka. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Tugas kaum muslimin hanyalah menyampaikan. Begitu pula terhadap salafy.

Jika salafy menanggapinya dengan melakukan bantahan berbumbu cacian, sebaiknya hal tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir terlebih dahulu sebelum ditujukan kepada kaum muslimin. Sebab orang-orang kafir juga telah menulis tentang wahhabi – salafy dengan negative. Mereka menulis sejarah wahhabi dan Arab Saudi dengan deskripsi yang negative pula. Hal ini bisa didapati di Wikipedia, ensiklopedia, sejarah umum, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan mereka di website maupun di buku-buku. Mereka bahkan memisahkan istilah wahhabi dengan Islam, yakni Wahhabisme bukan ajaran Islam namun gerakan Islam radikal. Termasuk berkaitan dengan terorisme, radikalisasi Islam, militansi dan semacamnya. Bahkan, situs Terrorisme – Illuminati mengklaim bahwa wahhabi – salafy sebagai agen-agen Freemason – Illuminati kaki tangan Zionis Internasional.

Saya pribadi tidak membenarkan tetapi juga tidak menafikan apa yang ditulis oleh orang-orang kafir tersebut kecuali beberapa yang sudah ada bukti-buktinya. Sebaiknya salafy segera memprotes orang-orang kafir itu sebelum menghujat kaum muslimin yang menyampaikan kebenaran berdasarkan bukti-bukti kuat dan dalil-dalil yang akurat. Bukan sebaliknya, asyik menghujat kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir begitu saja. Kaum muslimin sendiri tidak perlu risau jika orang-orang kafir menjelek-jelekkan faham salafy – wahhabi. Kami tidak punya urusan dan kami sebagai kaum muslimin baru akan bersikap keras jika kaum kufar menjelek-jelekkan Islam, Al Qur’an & ajaran-ajarannya termasuk jika mereka mencaci-maki Allah & Rasul-Nya, Ahlul Bayt, Salafus Sholih, Ulama’ & Imam Kaum Muslimin serta jama’ah kaum Muslimin. Jika mereka hanya menjelek-jelekkan firqah-firqah tersebut, maka kami tidak peduli & tidak cemburu. Itulah wujud wala’ & bara’ (loyal & disloyal) atas dasar Islam bukan atas dasar firqah.

Iklan

3 responses »

 1. mr.brory76 berkata:

  orang2 syiah paling benci kpd sunni,shg ketika ada orang yg mengamalkan dan islam sesuai manhaj dan petunjuk nabi,meninggalkan syirik bidah dan hurofat disebut wahabi.isu wahabi adalah propaganda syiah .awas hati2 jauhi syirik.jauhi bidah krn itu psn nabi

 2. Johan berkata:

  Alhamdullilah mas dapet hadistnya yang Aisyah, barokallohu fiikum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s